Избор на правобранител - Добре Јованоски

Избор на правобранител

Според “Водичот за ученичко учество, ученичко организирање и заштита на детските права во основните училишта” , денес во нашето училиште по пат на тајно гласање за претседател на ученичкиот парламент беше избрана Михаела Богеска од 9-2 одделение, а за нејзин заменик Михаела Велеска од 9-3 одделение.
▪️За правобранител е избрана ученичката Михаела Велеска од 9-3, додека за заменик правобранител ученичката Тајла Кукуљац од 8-2 одделение
▪️Заедно со координаторите од сите одделенија им посакуваме успешна работа, со што заеднички ќе го подобриме квалитетот и животот на нашето училиште.
👏Честитки за сите избрани ученици 👏
X